Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

OHSAS 18001

ISO 45001:2018

Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 45001:2018

Το ISO 45001:2018, που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2018, είναι το πρώτο παγκόσμιο διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, παρέχοντας ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς – ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα – να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία. Οι οργανισμοί που ήταν ήδη πιστοποιημένοι κατά OHSAS 18001  είχαν τη δυνατότητα να μεταβούν στο νέο πρότυπο εντός τριών ετών.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, ο οποίος επιθυμεί να:

• Καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία ώστε να μειώσει ή να εξαλείψει κινδύνους που σχετίζονται με τους εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο.
• Εφαρμόσει, διατηρήσει και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ.
• Διασφαλίσει εσωτερικά την συμμόρφωση με την δεδηλωμένη πολιτική για την ΥΑΕ.
• Επιδείξει την συμμόρφωση αυτή και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
• Επιζητήσει την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ παρέχει πολλά οφέλη για τον πιστοποιημένο Οργανισμό, όπως:

• Εκτίμηση των κινδύνων και καταπολέμηση αυτών στην πηγή τους. Με την εξατομικευμένη μελέτη των χαρακτηριστικών του προσωπικού, την παρακολούθηση της εργασίας, την αντικατάσταση του επικίνδυνου με το ακίνδυνο (όπου αυτό είναι εφικτό)  ή το λιγότερο επικίνδυνο, την παροχή οδηγιών και την εκπαίδευση των εργαζομένων, δίδεται προτεραιότητα στη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας.
• Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές
• Καλύτερες συνθήκες Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας
• Μείωση του κόστους που σχετίζεται με εργατικά ατυχήματα
• Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας
• Ικανοποίηση προσωπικού και αίσθηση ενδιαφέροντος από τη Διοίκηση προς τον εργαζόμενο με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων και την παροχή κινήτρων
• Επίδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
• Μειωμένο κόστος ασφάλισης
• Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών, αφού βοηθάει και υποστηρίζει τους οργανισμούς στην θεμελίωση μίας υπεύθυνης εικόνας στην αγορά
• Ενίσχυση ονόματος και φήμης του οργανισμού – επιχείρησης, καθώς αποτελεί απτή απόδειξη μιας υπεύθυνης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 45001:2018 έρχεται σε επαφή με την Ilis Consulting και συμπληρώνει την Αίτηση Προσφοράς.

Μετά την αποδοχή της Προσφοράς, ακολουθούν τα κάτωθι βήματα από τους εξειδικευμένους Συμβούλους μας :

• Παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου στην Διοίκηση της επιχείρησης.
• Αναγνώριση και καταγραφή των εκτελούμενων διαδικασιών και διεργασιών. Ανάπτυξη οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται.
• Συζήτηση με τον οργανισμό, όπου θα παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση και τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις. Η καταγραφή αφορά τις Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμό, Πρώτες ύλες, Προμηθευτές, Προσωπικό και Συστήματα Συντήρησης καθώς και τις υπεργολαβικές διεργασίες για τα ανωτέρω.
• Καταγραφή και απόδοση ευθυνών και αρμοδιοτήτων προσωπικού.
• Εκπαίδευση του προσωπικού για την βέλτιστη εφαρμογή του Συστήματος.
• Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης προμηθευτών.
• Παροχή κατευθύνσεων προς τον οργανισμό, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επιθεώρηση όπου χρειάζονται συμπληρωματικές εξωτερικές ενέργειες.
• Συνεχής επαφή του συμβούλου με τον Υπεύθυνο Συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας του έργου και ενημέρωση της Διοίκησης.

Κατόπιν επιτυχούς αρχικής επιθεώρησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει τριετή ισχύ, με την προϋπόθεση να διενεργηθούν επίσης με επιτυχία ετήσιες επιθεωρήσεις.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο ISO 45001:2018, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να σας στείλουμε προσφορά συμπληρώστε την αίτηση Πιστοποίησης και στείλτε τη μας με email στο info@ilisconsulting.gr