Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

ISO 37001ISO 37001:2016 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Το ISO 37001, είναι ένα διεθνές πρότυπο που αφορά Οργανισμούς δημοσίου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις απαιτήσεις για έναν οργανισμό να δημιουργήσει ένα  Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και την συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία.

Η δωροδοκία είναι μια πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων οποιασδήποτε αξίας  με σκοπό την επιρροή αποφάσεων ή ενεργειών κάποιου υπαλλήλου ή άλλου προσώπου σε θέση ευθύνης. Η δωροδοκία οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις και συναλλαγές μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των δημόσιων θεσμών και έχει μεγάλο αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα πολλές νομοθεσίες έχουν εφαρμοστεί για την πρόληψη της διαφθοράς και της δωροδοκίας, δεν έχουν επιφέρει πάντα αποτελέσματα.

Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας είναι να καλλιεργήσει ένα κλίμα κατά της δωροδοκίας εντός του οργανισμού, ώστε να  ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών ενός οργανισμού. Συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχείρισης καταπολέμησης της Δωροδοκίας μπορεί να καθοδηγήσει έναν Οργανισμό να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα το οποίο θα  εντοπίζει και θα αποτρέπει κινδύνους δωροδοκίας εντός του οργανισμού και θα ενισχύει  τους υφιστάμενους ελέγχους καταπολέμησης της δωροδοκίας που εφαρμόζονται ήδη στη λειτουργία του Οργανισμού.

Τα σημεία που εξετάζει το πρότυπο ISO 37001 σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού είναι τα ακόλουθα:

• δωροδοκίες στους τομείς δημόσιου, ιδιωτικού και ΜΚΟ,
• δωροδοκίες από τον οργανισμό, ή από το προσωπικό του οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του οργανισμού ή για το ίδιο όφελος,
• δωροδοκία από τις επιχειρήσεις -συνεργάτες του οργανισμού που ενεργούν για λογαριασμό του οργανισμού ή για ίδιο όφελος
• δωροδοκία του οργανισμού, ή του προσωπικού του οργανισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού,
• δωροδοκία των συνεργατών της επιχείρησης σε σχέση με τις δραστηριότητες του οργανισμού, καθώς και άμεσες και έμμεσες δωροδοκίες (π.χ. μια μίζα που προσφέρεται ή γίνεται αποδεκτή μέσω τρίτων).

Το πρότυπο δεν αντιμετωπίζει ειδικά απάτες, παράνομες συμπράξεις και άλλα αδικήματα αντι-μονοπωλίων/ανταγωνισμού, νομιμοποίησης ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με διεφθαρμένες πρακτικές. Ο οργανισμός όμως, έχει την επιλογή να επεκτείνει το πεδίο πιστοποίησης ως προς το ISO 37001, ώστε το σύστημα να καλύπτει, και κατ’ επέκταση να αποτρέπει, απάτη, αθέμιτο ανταγωνισμό, ξέπλυμα χρήματος κ.α., παρότι το πρότυπο πρωταρχικά δεν απευθύνεται σε τέτοιες πρακτικές διαφθοράς.

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη στον οργανισμό.

Σε ποιους απευθύνεται;

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Κατά συνέπεια, μπορεί να εφαρμοστεί σε κρατικές επιχειρήσεις, μεγάλους οργανισμούς, μικρές – μεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Ποια οφέλη προσφέρει το ISO 37001;

Τα κύρια οφέλη του διεθνούς αυτού προτύπου Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, για τον Οργανισμό που θα το εφαρμόσει είναι :

• Πρόληψη, εντοπισμός, αντιμετώπιση των κινδύνων δωροδοκίας και βελτίωση  του τρόπου εκτίμηση των κινδύνων.
• Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών καθιστώντας τον Οργανισμό πιο αξιόπιστο και συνεπώς παρέχοντάς του την δυνατότητα να υπογράφει ευκολότερα  συμφωνίες με άλλους οργανισμούς.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τις συνέπειες της δωροδοκίας και αύξηση της ικανότητάς του να ανιχνεύει κάποια απάτη.
• Βελτίωση των οικονομικών του επιδόσεων, με το να αρνείται να πληρώσει δωροδοκίες, να μην χρειάζεται να πληρώσει πρόστιμα και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών.
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητά του και της απόδοσης των εργαζομένων, προωθώντας την νοοτροπία καταπολέμησης της δωροδοκίας.
• Αποφυγή τυχόν δυσφήμισης που μπορεί να προκληθεί από τη συμμετοχή του σε κάποια δωροδοκία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην διατήρηση της καλής του φήμης.
• Αύξηση της διεθνούς αναγνώρισής του με την επίδειξη της συμμόρφωσής του με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 37001 έρχεται σε επαφή με την ILIS Consulting και συμπληρώνει την Αίτηση Προσφοράς.

Ακολουθεί Διενέργεια Διαγνωστικής Μελέτης με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με τη μέθοδο GAP Analysis & τη σύνταξη Action Plan, ώστε να καθοριστεί  Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και δείκτες παρακολούθησης (KPIs). Με την εκπόνηση Risk Assessment σε διαδικασίες της επιχείρησης και σε κρίσιμους συνεργάτες, οδηγούμαστε στην Ανάπτυξη διαδικασιών και σημείων ελέγχου που μειώνουν την πιθανότητα δωροδοκίας / διαφθοράς.

Ακολουθεί η Εκπαίδευση Εφαρμογής του προσωπικού στις νέες διαδικασίες και έντυπα, καθώς και η Δοκιμαστική Εφαρμογή του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας και ο Έλεγχος υλοποίησης του Πλάνου Ενεργειών. Κατόπιν επιτυχούς αρχικής επιθεώρησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει τριετή ισχύ, με την προϋπόθεση να διενεργηθούν επίσης με επιτυχία ετήσιες επιθεωρήσεις.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο ISO 37001:2016, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να σας στείλουμε προσφορά συμπληρώστε την αίτηση Πιστοποίησης και στείλτε τη μας με email στο info@ilisconsulting.gr