Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Πιστοποίηση ISO 9001 - Ilisconsulting

ISO-9001-LogoISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας και μπορεί να εφαρμόζεται από οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως του μεγέθους της και του αντικειμένου δραστηριότητάς της. Τον Σεπτέμβρη του 2015 δημοσιεύθηκε η νέα και και επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2015. (Τα ISO9001:2008 και ISO 9001:2000 αποτελούν παλαιότερες εκδόσεις του ίδιου προτύπου.) 

Το ISO 9001:215 θέτει τα κριτήρια για την ποιότητα στη διοίκηση ενός οργανισμού.  Διασφαλίζει δηλαδή, ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχει μια επιχείρηση είναι υψηλής ποιότητας, συμπυκνώνοντας τις καλές διεθνείς πρακτικές ποιότητας και αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη εταιρικών διαδικασιών με επίκεντρο τον πελάτη.

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση ενισχύει την ικανότητά της να παρέχει προϊόν/υπηρεσία που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της και το οποίο να συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης στοχεύει:

• Στην παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το προϊόν/υπηρεσία που του παρασχέθηκε είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές που ζητήθηκε.
• Στην παράδοση προϊόντων στον πελάτη τα οποία συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ πελάτη και επιχείρησης.
• Στην εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό την ικανοποίηση όχι μόνο των τωρινών αλλά και μελλοντικών απαιτήσεων των πελατών της.

Τα κύρια οφέλη της εφαρμογής του διεθνούς αυτού προτύπου είναι:

• Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
• Καλύτερο διαχειριστικό έλεγχο ( αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών, ορθολογική διαχείριση των εταιρικών πόρων τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινου δυναμικού κτλ.)
• Διαφάνεια στην εφαρμογή των διαδικασιών της επιχείρησης
• Αξιοπιστία έναντι των πελατών και των προμηθευτών
• Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων με συνέπεια Αυξημένες πωλήσεις/Ικανοποιημένους πελάτες
• Συνεχής βελτίωση
• Μειωμένες δαπάνες ( π.χ αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών, μείωση του κόστους παραγωγής ως αποτέλεσμα της μείωσης των ελαττωματικών ή άστοχων προϊόντων κτλ. )

Σε πολλές περιπτώσεις είναι προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015 έρχεται σε επαφή με την ILIS Consulting και συμπληρώνει την Αίτηση Προσφοράς.

Μετά την αποδοχή της Προσφοράς, ακολουθούν τα κάτωθι βήματα από τους εξειδικευμένους Συμβούλους μας :

• Παρουσίαση στην Διοίκηση της επιχείρησης των απαιτήσεων του προτύπου και του τι εφαρμογές έχουν αυτές στην επιχείρηση.
• Αξιολόγηση της πολιτικής ποιότητας και των καταγεγραμμένων στόχων και στη συνέχεια προσδιορισμός προτεραιοτήτων των απαιτήσεων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποίηση τους. Η καταγραφή αφορά τις Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμό, Πρώτες ύλες, Προμηθευτές, Προσωπικό και Συστήματα Συντήρησης καθώς και τις υπεργολαβικές διεργασίες για τα ανωτέρω.
• Συζήτηση με τον οργανισμό, όπου θα παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση και τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, ο Καθορισμός ποιοτικών στόχων και των απαιτούμενων τεκμηριωμένων διαδικασιών.
• Αναγνώριση και καταγραφή των εκτελούμενων διαδικασιών και διεργασιών. Ανάπτυξη οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται.
• Έλεγχος και διασφάλιση των τεκμηριωμένων διαδικασιών ώστε να είναι εφαρμόσιμες, ακριβείς και ωφέλιμες.
• Καταγραφή και απόδοση ευθυνών και αρμοδιοτήτων προσωπικού.
• Εκπαίδευση του προσωπικού για την βέλτιστη εφαρμογή του Συστήματος.
• Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης προμηθευτών.
• Παροχή κατευθύνσεων προς τον οργανισμό, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επιθεώρηση όπου χρειάζονται συμπληρωματικές εξωτερικές ενέργειες.
• Συνεχής επαφή του συμβούλου με τον Υπεύθυνο Συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας του έργου και ενημέρωση της Διοίκησης.

Κατόπιν επιτυχούς αρχικής επιθεώρησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει τριετή ισχύ, με την προϋπόθεση να διενεργηθούν επίσης με επιτυχία ετήσιες επιθεωρήσεις.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2015, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να σας στείλουμε προσφορά συμπληρώστε την αίτηση Πιστοποίησης και στείλτε τη μας με email στο info@ilisconsulting.gr