Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Πιστοποίηση CEPA - Ilisconsulting

Πιστοποίηση CEPA

Η CEPA είναι η συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Διαχείρισης Παρασίτων και το CEPA Certified αποτελεί σχήμα πιστοποίησης που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες παρόχους Υπηρεσιών Διαχείρισης Παρασίτων, να προβάλλουν τεκμηριωμένα την ποιότητα των υπηρεσιών τους, καθώς αποδεικνύουν πως αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 16636.

Το πρότυπο CEPA ΕΝ 16636 καθορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι επιχειρήσεις Απεντομώσεων και Μυοκτονιών, με στόχο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την αποτελεσματικότητα στην προστασία των πελατών τους, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Τα κύρια οφέλη της εφαρμογής του πρότυπο CEPA Certified ΕΝ 16636 είναι

• Ανταγωνιστικό και στρατηγικό πλεονέκτημα.
• Τεκμηριωμένη και αξιόπιστη προβολή του επαγγελματικού της προφίλ τόσο προς τους υπάρχοντες όσο και προς τους δυνητικούς πελάτες της.
• Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών/προϊόντων με συνέπεια Αυξημένες πωλήσεις/Ικανοποιημένους πελάτες
• Σε πολλές περιπτώσεις είναι προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

• Παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου /των προτύπων στην Διοίκηση της επιχείρησης.
• Αναγνώριση και καταγραφή των εκτελούμενων διαδικασιών και διεργασιών. Ανάπτυξη οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται.
• Συζήτηση με τον οργανισμό, όπου θα παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση και τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις. Η καταγραφή αφορά τις Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμό, Πρώτες ύλες, Προμηθευτές, Προσωπικό και Συστήματα Συντήρησης καθώς και τις υπεργολαβικές διεργασίες για τα ανωτέρω.
• Καταγραφή και απόδοση ευθυνών και αρμοδιοτήτων προσωπικού.
• Εκπαίδευση του προσωπικού για την βέλτιστη εφαρμογή του Συστήματος.
• Παροχή κατευθύνσεων προς τον οργανισμό, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επιθεώρηση όπου χρειάζονται συμπληρωματικές εξωτερικές ενέργειες.
• Συνεχής επαφή του συμβούλου με τον Υπεύθυνο Συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας του έργου και ενημέρωση της Διοίκησης.