Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

iso20000ISO/IEC 20000 Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Το ISO/IEC 20000 (IT Service Management) είναι ένα Διεθνές πρότυπο σχετικό με τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών. Σκοπός του προτύπου είναι η καθοδήγηση, κυρίως των εταιρειών πληροφορικής, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να ανταποκριθούν κατά το βέλτιστο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Οι περισσότερες διεργασίες των επιχειρήσεων βασίζονται πλέον στην τεχνολογία της πληροφορίας. Τυχόν αλλαγές σε διεργασίες επιφέρουν αλλαγές στα χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα επηρεάζοντας το hardware, το software, τις επικοινωνίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης. Το γεγονός αυτό, οδήγησε στην ανάπτυξη ενός συνόλου βέλτιστων πρακτικών που ονομάζεται IT Service Management ISO/IEC 20000 και περιλαμβάνει παράγοντες όπως η διατήρηση ενός επιπέδου επιθυμητής λειτουργίας, η συντήρηση των υποδομών πληροφορικής, η αναβάθμισή τους και η εν γένει διαχείρισή τους, αφού έχει αποδειχθεί ότι επιδρούν με πολλούς τρόπους στο κόστος λειτουργίας και στη φήμη της επιχείρησης.

Το ISO/IEC 20000 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες διαχειρίζονται δικά τους πληροφοριακά συστήματα, ακόμη κι αν η διεργασία αυτή έχει ανατεθεί σε υπεργολάβο ή οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης της τεχνολογίας πληροφοριών σε πελάτες τους. Εστιάζεται στην παροχή αξιόπιστων και βελτιωμένων υπηρεσιών στους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων.

Η εφαρμογή του προτύπου και η πιστοποίηση του Συστήματος, θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην εταιρεία, όπως:

 • Έγκαιρη εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των διακινούμενων πληροφοριών
 • Μείωση λειτουργικού κόστους, λόγω της μείωσης του χρόνου ανάπτυξης αλλά και της μείωσης των σφαλμάτων κατά την σχεδίαση και ανάπτυξη των εφαρμογών. Επίσης, προϋπολογίζονται οι δαπάνες που σχετίζονται με την πληροφορική και παρακολουθούνται σε συνεχή βάση
 • Μείωση των κινδύνων και συνεπώς και του κόστους των εξωτερικά παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Βελτιωμένη απόδοση, λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητα του συστήματος και της μείωσης των κρίσιμων περιστατικών.
 • Ορίζονται προδιαγραφές ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής σε συμφωνία με προμηθευτές και πελάτες (εσωτερικούς και εξωτερικούς). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η αποτύπωσή του σε περιοδικές αναφορές μέσω συγκεκριμένων δεικτών
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και Ενίσχυση της φήμης της επιχείρησης, αφού η πιστοποίηση κατά ISO/IEC 20000 αποτελεί αντικειμενική απόδειξη συμμόρφωσης ως προς τις βέλτιστες πρακτικές του ITIL

 Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 20000 έρχεται σε επαφή με την ILIS Consulting και συμπληρώνει την Αίτηση Προσφοράς.

Μετά την αποδοχή της προσφοράς οι Σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν την εκπόνηση της Μελέτης ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα :

 • Παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου στην Διοίκηση της επιχείρησης.
 • Αναγνώριση και καταγραφή των εκτελούμενων διαδικασιών και διεργασιών. Ανάπτυξη οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται.
 • Συζήτηση με τον οργανισμό, όπου θα παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση και τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις. Η καταγραφή αφορά τις Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμό, Πρώτες ύλες, Προμηθευτές, Προσωπικό κ.α.
 • Καταγραφή και απόδοση ευθυνών και αρμοδιοτήτων προσωπικού.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού για την βέλτιστη εφαρμογή του Συστήματος.
 • Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης προμηθευτών.
 • Παροχή κατευθύνσεων προς τον οργανισμό, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επιθεώρηση όπου χρειάζονται συμπληρωματικές εξωτερικές ενέργειες.
 • Συνεχής επαφή του συμβούλου με τον Υπεύθυνο Συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας του έργου και ενημέρωση της Διοίκησης.

Κατόπιν επιτυχούς αρχικής επιθεώρησης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Έχει τριετή ισχύ, με την προϋπόθεση να διενεργηθούν επίσης με επιτυχία ετήσιες επιθεωρήσεις.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο ISO 20000, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να σας στείλουμε προσφορά συμπληρώστε την αίτηση Πιστοποίησης και στείλτε τη μας με email στο info@ilisconsulting.gr