Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

EN 15224 - Ilisconsulting

ΕΝ 15224: 2016 – Διαχείριση Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Υγείας

Το πρότυπο EN 15224 αφορά Υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης καθώς αποτελεί το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προδιαγραφών για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στις υπηρεσίες υγείας και καθορίζει τα θέματα που περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διεργασιών υπηρεσιών υγείας.
Σε ποιους φορείς και επιχειρήσεις απευθύνεται;
Το πρότυπο DIN EN 15224 απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας όπως πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια παροχή ιατρικής φροντίδας, νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης- αποθεραπείας, υπηρεσίες υγείας ασθενών με χρόνια νοσήματα, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, ιατρεία, οδοντιατρεία, εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες όπως κέντρα εξωσωματικής – αναπαραγωγικής ιατρικής (μονάδες IVF),οίκοι ευγηρίας, οργανισμοί παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με ειδικές ανάγκες, φαρμακεία κ.α.

Τα κύρια οφέλη της εφαρμογής προτύπου EN 15224 είναι:

• Διασφάλιση και πρόληψη της διαχείρισης των κλινικών κινδύνων
• Εφαρμογής διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική περίθαλψη για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
• Συνεχής βελτίωση της κλινικής απόδοσης
• Αξιολόγηση της κλινικής αποτελεσματικότητας
• Πλήρης και συνεχής κατάρτιση προσωπικού
• Διασφάλιση της συμμόρφωσης της μονάδας υγείας με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες – ασθενείς
• Μείωση των παραπόνων ασθενών – συνοδών
• Μείωση του διαχειριστικού κόστους

Ο Σύμβουλος εκπονεί την Μελέτη του Συστήματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάλυση των απαιτήσεων και την εφαρμογή των αρχών του προτύπου. Το Σύστημα θα είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Επιχείρησης – Οργανισμού και θα περιλαμβάνει – διασφαλίζει :

• τη συστηματική ανάλυση επικινδυνότητας και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε όλες τις φάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας: περιλαμβάνει την γραπτή και βάσει αναγνωρισμένης μεθοδολογίας αναγνώριση, αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των πιθανών κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την παροχή της υπηρεσίας, την ορθολογική διαχείρισή τους και την επανεκτίμησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• την κλινική διακινδύνευση: σε συνδυασμό με την προηγούμενη απαίτηση, περιλαμβάνει την επιλογή και εφαρμογή ιατρικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, που εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια του ασθενούς.
• τη λήψη μέτρων, τη θέσπιση στόχων και την παρακολούθηση επιδόσεων.
• τη συστηματική καταγραφή, την αντιμετώπιση και την αξιολόγηση συμβάντων που επηρεάζουν άμεσα τον ασθενή: περιστατικά, ανεπιθύμητα συμβάντα, παρ’ ολίγον συμβάντα.
• την αξιολόγηση του προσωπικού και την επιβεβαίωση των ικανοτήτων του
• τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού
• τον κλινικό έλεγχο του προσωπικού
• την ιχνηλασιμότητα των πράξεων, των υλικών, και των προσώπων.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο EN 15224, επικοινωνήστε μαζί μας.