Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας ΤροφίμωνISO 22000:2005 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το Σεπτέμβριο του 2005 εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το πρώτο διεθνές πρότυπο ISO 22000, το οποίο και δίνει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Food safety management systems). Το πρότυπο αυτό αντικατέστησε το παλαιότερο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 που αφορά ένα σύστημα HACCP. Ουσιαστικά το πρότυπο ISO 22000, είναι  ο συνδυασμός της εξέλιξης του προτύπου HACCP, με την προσθήκη στοιχείων διαχείρισης ποιότητας των προαπαιτούμενων προγραμμάτων (PRPs) και βασίζεται σε ‘state-of-the-art’ βέλτιστες πρακτικές.

Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου μπορεί να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων (παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο και διανομή τροφίμων, παραγωγή ζωοτροφών, λιανική πώληση, μαζική εστίαση, καθώς επίσης και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετα, κλπ.)

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 για μια επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

 • Ξεκάθαροι δίαυλοι επικοινωνίας σε όλη το μήκος της τροφικής αλυσίδας.
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της επιχείρησής σας για την ασφάλεια τροφίμων, καθώς η εφαρμογή του επιτρέπει στην επιχείρηση να ελέγχει και να επιβεβαιώνει διαρκώς τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής από την φάση της υποδοχής των α’ υλών μέχρι την παραλαβή του τελικού προϊόντος από τον πελάτη.
 • Ιχνηλασιμότητα: Αναγνώριση της επίδρασης στην ασφάλεια των τροφίμων στην τροφική αλυσίδα.
 • Έλεγχος / μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων.
 • Μείωση ή/ και εξάλειψη πιθανών ανακλήσεων προϊόντων με αποτέλεσμα την αποφυγή αντιδικιών
 • Προστατεύει το Εμπορικό Σήμα της επιχείρησής σας και αναβαθμίζει την εικόνα της επιχείρησης, καθώς προσδίδει αναγνωρισιμότητα της ποιότητας και της ασφάλειάς του, από τους πελάτες.
 • Μείωση των εξόδων μέσω ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης.
 • Ομαλή μετάβαση από την πιστοποίηση με βάση άλλα πρότυπα. Η παρόμοια μορφή του προτύπου ISO 22000, παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επικινδυνότητας.
 • Μπορεί να αποτελέσει την βάση για το FSSC 22000, εάν συνδυάζεται με τεχνικές προδιαγραφές κλαδικών προαπαιτούμενων προγραμμάτων π.χ. PAS 223
 • Βελτίωση εσωτερικών διεργασιών

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 22000 έρχεται σε επαφή με την ILIS Consulting και συμπληρώνει την Αίτηση Προσφοράς.

Μετά την αποδοχή της Προσφορά οι Σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν την εκπόνηση και εφαρμογή της Μελέτης :

 • Παρουσιάζοντας στην Διοίκηση της επιχείρησης τις απαιτήσεις του προτύπου και συγκροτώντας ομάδα ασφάλειας τροφίμων.
 • Αξιολογώντας και βελτιώνοντας την υλικοτεχνική υποδομή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των διεθνών κανόνων ασφάλειας των τροφίμων και καθορίζοντας τα προαπαιτούμενα.
 • Αποτυπώνοντας την περιγραφή των α΄υλών, των συστατικών και των υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα καθώς και την περιγραφή προϊόντος.
 • Σχεδιάζοντας το διάγραμμα ροής το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος και επαληθεύοντας αυτό.
 • Αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας όλους τους πιθανούς κινδύνους που δύναται να εμφανιστούν.
 • Προσδιορίζοντας τα προληπτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την πρόληψη ή περιορισμό εντός αποδεκτών επιπέδων των κινδύνων και κατηγοριοποιώντας τους σε προαπαιτούμενα προγράμματα και κρίσιμα σημεία ελέγχου.
 • Καθορίζοντας κρίσιμα όρια, η τήρηση των οποίων θα εξασφαλίζει ότι βρίσκονται υπό έλεγχο και εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης των δεικτών.
 • Καθιερώνοντας διορθωτικές ενέργειες που υλοποιούνται σε περίπτωση που τα συστήματα παρακολούθησης δείχνουν ότι ένας συγκεκριμένος δείκτης βρίσκεται εκτός ελέγχου
 • Προσδιορίζοντας τις διαδικασίες επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήματος και επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας το Σύστημα.
 • Εκπαιδεύοντας το προσωπικό και εγκαθιστώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα αρχειοθέτησης και καταγραφής του συστήματος.

Κατόπιν επιτυχούς αρχικής επιθεώρησης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει τριετή ισχύ, με την προϋπόθεση να διενεργηθούν επίσης με επιτυχία ετήσιες επιθεωρήσεις.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο ISO 22000:2005, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να σας στείλουμε προσφορά συμπληρώστε την αίτηση Πιστοποίησης και στείλτε τη μας με email στο info@ilisconsulting.gr