Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

ISO 50001ISO 50001:2011 – Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας

Το ISO 50001:2011 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα για την διαχείριση ενέργειας, που διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που το ακολουθούν, έχουν εγκατεστημένες διεργασίες για την ορθή διαχείριση της ενέργειας εντός του οργανισμού.

Γιατί το χρειάζομαι ;

Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες και το κόστος ενέργειας συνεχώς αυξάνεται, η εφαρμογή του ISO 50001 μπορεί να αποτελέσει ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για την απόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες, πως η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ύψιστης σημασίας για τον οργανισμό, στην προσπάθεια για διάσωση των ορυκτών πόρων της γης και τη μείωση του κόστους. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας από έναν οργανισμό μπορεί να του αποφέρει αρκετά οφέλη, όπως:

• Βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών πηγών και σχετικών με την ενέργεια περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
• Μείωση κόστους ενέργειας, με την προώθηση π.χ. μεθόδων καλύτερης χρήσης του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια.
• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής.
• Παροχή πλαισίου για τη θέσπιση προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας και καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας.
• Περιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια.
• Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις.
• Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού.
• Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και βελτίωση οικολογικού & ενεργειακού αποτυπώματος ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών συμπεριφορών ή/και οικονομικών αλλαγών
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η επίδειξη ενδιαφέροντος για την διαχείριση ενεργειακών πόρων και η προσπάθεια προστασίας του πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μπορεί να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης (green company) και να προσελκύσει περιβαλλοντικά ευαίσθητους πελάτες

Το Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, ώστε ένας οργανισμός να μπορεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια πολιτική, να αναγνωρίσει σημαντικές πλευρές ενεργειακής κατανάλωσης και να βάλει στόχους μείωσης της χρήσης ενέργειας.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης είναι δομημένο με παρόμοιο τρόπο με εκείνο του προτύπου ISO 14001. Οργανισμοί που έχουν ήδη εφαρμόσει ή σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το ISO 14001, μπορούν να ενοποιήσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης έτσι ώστε να οδηγηθούν σε μια πιο παραγωγική διεργασία εφαρμογής, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία ενός συστήματος διαχείρισης, με τη μορφή της μείωσης του κόστους ενέργειας.

Το πρότυπο ISO 50001 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα ή γεωγραφικής περιοχής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια ενεργοβόρο βιομηχανία ή μια εταιρεία που λειτουργεί με πολλά υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης του οργανισμού σας, από έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαβεβαιώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πως εφαρμόζετε τις καλύτερες πρακτικές σε θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης.

Διαδικασία Πιστοποίησης/Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 50001 έρχεται σε επαφή με την ILIS Consulting και συμπληρώνει την Αίτηση Προσφοράς.

Σε συνέχεια της αποδοχής της Προσφοράς, οι Σύμβουλοί μας :

• Παρουσιάζουν στην Διοίκηση της επιχείρησης τις απαιτήσεις του προτύπου και προσδιορίζουν τις νομοθετικές απαιτήσεις για τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες και τη λειτουργία της επιχείρησης.
• Καθορίζουν την κατάλληλη ενεργειακή πολιτική.
• Προσδιορίζουν τις ενεργειακές ανάγκες που προέρχονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
• Καθιερώνουν προτεραιότητες και κατάλληλους ενεργειακούς στόχους.
• Ορίζουν την οργανωτική δομή και τα ενεργειακά προγράμματα για την επίτευξη των στόχων.
• Βοηθούν στην εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών.
• Εκπαιδεύουν το προσωπικό στις απαιτήσεις του συστήματος.

Κατόπιν επιτυχούς αρχικής επιθεώρησης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει τριετή ισχύ, με την προϋπόθεση να διενεργηθούν επίσης με επιτυχία ετήσιες επιθεωρήσεις.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο ISO 50001:2011, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να σας στείλουμε προσφορά συμπληρώστε την Αίτηση Προσφοράς και στείλτε τη μας με email στο info@ilisconsulting.gr