Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

ISO14001ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το ISO 14001 είναι το Διεθνές Πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης/ΣΠΔ (Environmental Management System/EMS).

Η σειρά του ISO 14000 ενθαρρύνει τους οργανισμούς που θα συμμετέχουν στο να συστηματοποιήσουν και να αναγνωρίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες τους. Ο πυρήνας της σειράς προτύπων των ΣΠΔ είναι το ISO 14001. Το ISO 14001 ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε πρώτη φορά την 1η Σεπτεμβρίου του 1996, και τώρα είναι το πιο ευρέως αναγνωρισμένο πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ο κύριος λόγος για την εφαρμογή ενός προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η ανάγκη των εταιρειών να παρέχουν διασφάλιση στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Κατά συνέπεια, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλων των ειδών τις εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών.

Υπάρχουν αρκετά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την υιοθέτηση, εφαρμογή και, ως φυσική συνέχεια, την πιστοποίηση κατά ISO 14001 όπως:

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Η συναίσθηση – συνειδητοποίηση της ανάγκης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, βοηθάει την επιχείρηση να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και όχι μόνο να θέσει, αλλά και να υλοποιήσει ολοκληρωμένα προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση των επιπτώσεων αυτών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η διαρκής βελτίωση της επίδοσης της εκάστοτε επιχείρησης, καθώς και η πλήρης ενσωμάτωση του προσωπικού στην εφαρμογή και την τήρηση του συστήματος.
• Σημαντικά οικονομικά, τα οποία είναι ταυτόχρονα και περιβαλλοντικά, οφέλη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η μείωση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και πόρων γενικότερα,η χρησιμοποίηση ανακυκλωμένων πόρων, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, η μείωση της παραγωγής αποβλήτων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους διάθεσής τους και τέλος, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών (όσον αφορά σε θέματα παραγωγικότητας, πρόληψης μολύνσεων, ελαχιστοποίηση αποβλήτων, συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, γραφειοκρατίας κ.α.).
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η επίδειξη ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και η προσπάθεια προστασίας του μπορεί να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης και να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά.
• Διευκόλυνση της συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς όπου η εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι προαπαιτούμενη.

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο ISO 14001 έρχεται σε επαφή με την ILIS Consulting και συμπληρώνει την Αίτηση Προσφοράς.

Μετά την αποδοχή της Προσφοράς, τα βήματα για την ολοκλήρωση του έργου είναι τα ακόλουθα :

• Παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου στην Διοίκηση του Οργανισμού.
• Συζήτηση με τον οργανισμό, όπου θα παρουσιαστεί η υπάρχουσα κατάσταση και τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις. Η καταγραφή αφορά τις Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμό, Πρώτες ύλες, Προμηθευτές, Προσωπικό και Συστήματα Συντήρησης καθώς και τις υπεργολαβικές διεργασίες για τα ανωτέρω.
• Καθορισμός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο.
• Αναγνώριση και καταγραφή των εκτελούμενων διαδικασιών και διεργασιών. Ανάπτυξη οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται.
• Προσδιορισμός περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν ή μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Καθιέρωση διαδικασιών αναγνώρισης των ενδεχόμενων καταστάσεων εκτάκτου – ανάγκης και ενδεχόμενων ατυχημάτων που μπορεί να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον και του τρόπου αντιμετώπισής τους, καθώς και διαδικασιών για την αντιμετώπιση εντοπισμένων και δυνητικών μη συμμορφώσεων και για την ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
• Εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης και μέτρησης σε τακτική βάση, των κύριων χαρακτηριστικών των λειτουργιών του, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση και διαδικασιών περιοδικής αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.
• Καταγραφή και απόδοση ευθυνών και αρμοδιοτήτων προσωπικού.
• Εκπαίδευση του προσωπικού για την βέλτιστη εφαρμογή του Συστήματος.
• Παροχή κατευθύνσεων προς τον οργανισμό, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επιθεώρηση όπου χρειάζονται συμπληρωματικές εξωτερικές ενέργειες.

Κατόπιν επιτυχούς αρχικής επιθεώρησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει τριετή ισχύ, με την προϋπόθεση να διενεργηθούν επίσης με επιτυχία ετήσιες επιθεωρήσεις.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο ISO 14001:2015, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να σας στείλουμε προσφορά συμπληρώστε την αίτηση Πιστοποίησης και στείλτε τη μας με email στο info@ilisconsulting.gr