Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Ilisconsulting

salesΜε την πολυετή πείρα μας στον χώρο των πωλήσεων, αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε σύσταση πελατείας για εταιρείες πώλησης προϊόντων και εταιρείες παρόμοιων υπηρεσιών.

Συντήρηση πελατείας και συλλογή πληροφοριών για ιδιωτικούς οργανισμούς και εταιρείες που είναι στη στρατηγική τους η ικανοποίηση των πελατών τους.

Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοί μας παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών αναφορικά με τις Πωλήσεις και συγκεκριμένα :

Σχεδιασμός Στρατηγικών και Πλάνων Μάρκετινγκ

Μέσω του σχεδιασμού Στρατηγικών και Πλάνων Μάρκετινγκ αναδεικνύονται τα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα της επιχείρησης, οριοθετείται η θέση της στην αγορά έναντι του ανταγωνισμού και καθορίζονται οι κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη Αναγνωρισιμότητας, Αύξησης Μεριδίου Αγοράς, Ανάπτυξης Νέων Αγορών και Μεγιστοποίηση της Αποδοτικότητας.

Για την υλοποίηση των εξειδικευμένων για την εταιρεία σας Σχεδιασμών Στρατηγικών και Πλάνων Μάρκετινγκ, οι Σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν να :

 • Αναλύσουν το Εσωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Αναλύσουν το Εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Εφαρμόσουν S.W.O.T. ανάλυση.
 • Βοηθήσουν στον καθορισμό Στόχων και να παρουσιάσουν Στρατηγικές Μάρκετινγκ, σύμφωνα πάντα με την φύση και της ανάγκες της εταιρείας.
 • Οργανώσουν Πρόγραμμα δράσης και να βοηθήσουν στην υλοποίησή του.
 • Παρουσιάσουν Προϋπολογισμό.
 • Συντάξουν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
 • Παρουσιάσουν Χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
 • Σχεδιάσουν Μηχανισμούς και Διαδικασίες Ελέγχου καθώς και Αξιολόγησης του Πλάνου.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς

Άρρηκτα συνδεδεμένο κομμάτι του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι η ουσιαστική γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς αφορούν τη μελέτη και παρακολούθηση της αγοράς μέσω τεχνικών και μεθόδων που αφορούν τόσο στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων (μελέτες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) όσο και στην εξέταση πρωτογενών δεδομένων με την υλοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς.

Σκοπός των ερευνών είναι να παρέχουν στη Διοίκηση των επιχειρήσεων πλήρη και ορθή πληροφόρηση και να βοηθήσουν στην αποτύπωση των τάσεων της αγοράς, των αναγκών των πελατών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών κ.α.

Οι Σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό Δειγματοληπτικής Μεθόδου και Καθορισμό του δείγματος.
 • Σχεδιασμό Ερωτηματολογίου για Ποσοτικές έρευνες ή Οδηγού Συζήτησης για Ποιοτικές έρευνες.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση της βέλτιστης μεθόδου για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων.
 • Οργάνωση της έρευνας πεδίου και εκπαίδευση των ερευνητών.
 • Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των στοιχείων καθώς και Σύνταξη εκθέσεων – παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων.

Τα οφέλη για την Επιχείρηση – Οργανισμό είναι σημαντικά καθώς βοηθούν:

 • Στην αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων (μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καλύτερη γνώση του αντικειμένου, πιο πειστική παρουσίαση των προϊόντων).
 • Στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο κλείσιμο της συμφωνίας με τους δυνητικούς της πελάτες (αυξημένο ποσοστό παραγγελιών σε σχέση με τις επισκέψεις στους πελάτες).
 • Στη αύξηση της κινητικότητας σε προϊόντα με μικρή παρούσα κινητικότητα.
 • Στην πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των πωλητών από τους προϊσταμένων τους.
 • Στο πιο αποδοτικό και επιτυχημένο follow up των πελατών.
 • Στην έγκαιρη, συνεχή και ουσιαστική παρακολούθησης της αγοράς και του ανταγωνισμού.
 • Στη διερεύνηση νέων προϊόντων με υψηλή ανταπόκριση.
 • Στη στοιχειοθέτηση target group πελατών.

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται για οποιαδήποτε Υπηρεσία αναφορικά με τις Πωλήσεις έρχεται σε επαφή με την ILIS Consulting είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail.