Καποδιστρίου 38, 10432 Αθήνα 2111828777

Ποιοτικά κριτήρια και αξιολόγηση στις ιδιωτικές κλινικές - Ilisconsulting

    You are currently here!
  • Home
  • Νεα Ποιοτικά κριτήρια και αξιολόγηση στις ιδιωτικές κλινικές
Ποιοτικά κριτήρια και αξιολόγηση και στις ιδιωτικές κλινικές

Ποιοτικά κριτήρια και αξιολόγηση στις ιδιωτικές κλινικές

30/03/2023 ilis Comments Off

Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και Ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας

ΦΕΚ 1576/15-3-2023 τ.Β΄ που αφορά την μοριοδότηση των κλινικών βάσει πιστοποιητικών ποιότητας, για την συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ.

«Άρθρο 2

Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας σε γενικές ιδιωτικές κλινικές

Η εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας σε ιδιωτικές γενικές κλινικές συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποσκοπεί στη διασφάλιση παροχής ποιοτικής νοσοκομειακής περίθαλψης σε ασθενείς – δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω επάρκειας υποδομών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πληρότητας διαγνωστικών εξετάσεων, εξειδικευμένων θεραπειών και εξοπλισμού, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζονται σε γενικές ιδιωτικές κλινικές, εξειδικεύονται σε πέντε τομείς ως εξής:

Α. Διαχείριση ποιότητας

  1. Πιστοποιημένο σύστημα εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας κατά το πρότυπο ISO 15224. Για την τεκμηρίωσή του θα προσκομίζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επικαιροποιημένο και σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 15224.
  2. Πιστοποιημένο σύστημα εφαρμογής διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 για την παροχή υπηρεσιών σε δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Για την τεκμηρίωσή του θα προσκομίζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επικαιροποιημένο και σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 9001.
  3. Πρόσθετη πιστοποίηση που αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών της κλινικής. Για την τεκμηρίωση αυτού θα προσκομίζεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επικαιροποιημένο και σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή διαπίστευσης της συμβεβλημένης κλινικής.

Β. Ψηφιακές υπηρεσίες

  1. Λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δεδομένων νοσηλευομένων (M.I.S.), από την αρχική παραπομπή του ασθενή για εξετάσεις έως την έκδοση και διανομή των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους (ιατρούς, ασθενείς), που να διασφαλίζει την ορθή διακίνηση και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων……»

«Άρθρο 4

Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις

  1. Οι ιδιωτικές γενικές κλινικές, συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα ΚΑΑ-ΚΝ, που βρίσκονται σε νόμιμη λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται στους όρους της παρούσας, με υποχρέωση προσαρμογής για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω δίνεται περίοδος προσαρμογής στους φορείς, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, με εξαίρεση το κριτήριο 10 των ΚΑΑ-ΚΝ όπου η εφαρμογή του θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η μη συμμόρφωσή τους αποτελεί αιτία καταγγελίας της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) μηνών και ο φορέας δεν προσαρμοστεί και δεν προβεί σε ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ περί των κριτηρίων ποιότητας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.»

 

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/perithalpse/ya-ealegp-1280-2023.html