OHSAS 18001

ΠΡΟΤΥΠΟ OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους της εργασίας

Ολόκληρος ο κόσμος πληρώνει πανάκριβα τα πάνω από 150.000.000 εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο και έχουν σαν αποτέλεσμα το θάνατο 100.000 εργαζομένων ή την ανικανότητα για εργασία, διαρκή ή πρόσκαιρη, ολική ή μερική.

Η αύξηση του επαγγελματικού κινδύνου και κατ’ επέκταση η σημείωση σημαντικού αριθμού ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων συνδέεται με μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως ανθρώπινος πόνος, χαμένες εργατοώρες, υψηλές ασφαλιστικές αποζημιώσεις, καθώς και πολλές άλλες επιπτώσεις. Η πρόληψη και η καταπολέμηση των εργατικών ατυχημάτων είναι, επομένως, προφανής ανάγκη και επείγον κοινωνικό καθήκον.

Το πρότυπο OHSAS 18001 (αντίστοιχη ελληνική του απόδοση EΛΟΤ 1801), εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Παρουσιάζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους της εργασίας, ώστε ένας οργανισμός να ελέγξει τους εν λόγω κινδύνους στην εργασία και να βελτιώσει την απόδοσή της. Δεν προδιαγράφει ειδικά κριτήρια απόδοσης για τους αναγνωρισμένους κινδύνους, ούτε παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης.

Οι απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, ο οποίος επιθυμεί να:

 • Καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία ώστε να μειώσει ή να εξαλείψει κινδύνους που σχετίζονται με τους εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο.
 • Εφαρμόσει, διατηρήσει και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ.
 • Διασφαλίσει εσωτερικά την συμμόρφωση με την δεδηλωμένη πολιτική για την ΥΑΕ.
 • Επιδείξει την συμμόρφωση αυτή και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Επιζητήσει την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ.

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ παρέχει πολλά οφέλη για τον πιστοποιημένο Οργανισμό, όπως:

 • Εκτίμηση των κινδύνων και καταπολέμηση αυτών στην πηγή τους. Με την εξατομικευμένη μελέτη των χαρακτηριστικών του προσωπικού, την παρακολούθηση της εργασίας, την αντικατάσταση του επικίνδυνου με το ακίνδυνο (όπου αυτό είναι εφικτό) ή το λιγότερο επικίνδυνο, την παροχή οδηγιών και την εκπαίδευση των εργαζομένων, δίδεται προτεραιότητα στη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας.
 • Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές
 • Μείωση του κόστους που σχετίζεται με εργατικά ατυχήματα
 • Ικανοποίηση προσωπικού και αίσθηση ενδιαφέροντος από τη Διοίκηση προς τον εργαζόμενο με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων και την παροχή κινήτρων
 • Επίδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
 • Μειωμένο κόστος ασφάλισης
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών, αφού βοηθάει και υποστηρίζει τους οργανισμούς στην θεμελίωση μίας υπεύθυνης εικόνας στην αγορά
 • Ενίσχυση ονόματος και φήμης του οργανισμού – επιχείρησης, καθώς αποτελεί απτή απόδειξη μιας υπεύθυνης πολιτικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Διαδικασία Πιστοποίησης / Απαραίτητα Έγγραφα

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί με βάση το Πρότυπο OHSAS 18001 έρχεται σε επαφή με την ILIS Consulting και συμπληρώνει την Αίτηση Προσφοράς.

Τα βήματα που έπονται μετά την αποδοχή της Προσφοράς είναι τα ακόλουθα :

 • Παρουσίαση στην Διοίκηση της επιχείρησης των απαιτήσεων του προτύπου και προσδιορισμός των νομικών απαιτήσεων που αφορούν τόσο τη δραστηριότητα της επιχείρησης,όσο και των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Καθορισμός πολιτικής για την υγιεινή και ασφάλεια και του τρόπου αντιμετώπισης των κινδύνων και των μέτρων προστασίας.
 • Εκτίμηση όλων των αναγκών του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία του προσωπικού και των επισκεπτών της επιχείρησης.
 • Εντοπισμός των ορίων του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας και τεκμηρίωση των απαιτούμενων διαδικασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την συμμόρφωση με το OHSAS 18001.
 • Εξασφάλιση ότι αυτές οι διαδικασίες εφαρμόζονται πλήρως και Εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας με τεχνικές και ρυθμιστικές αξιολογήσεις.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού για την βέλτιστη εφαρμογή του Συστήματος και ειδικές καταρτίσεις (προετοιμασία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ασκήσεις ετοιμότητας, πληροφόρηση εργαζομένων κ.λπ.)
 • Δημιουργία μιας επιτροπής OHSAS από έναν εκπρόσωπο ασφάλειας.
 • Καθιέρωση διαδικασιών και δημιουργία αρχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Ανασκόπηση του συστήματος και Προετοιμασία εσωτερικών ελέγχων.

Κατόπιν επιτυχούς αρχικής επιθεώρησης από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει τριετή ισχύ, με την προϋπόθεση να διενεργηθούν επίσης με επιτυχία ετήσιες επιθεωρήσεις.

Αν θέλετε να πιστοποιήσετε την επιχείρησή σας με βάση το Πρότυπο OHSAS 18001, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να σας στείλουμε προσφορά συμπληρώστε την αίτηση Πιστοποίησης και στείλτε τη μας με email στο info@ilisconsulting.gr