Μελετες ISO

Εκπόνηση Μελετών

Η Ilis Consulting, με ειδίκευση στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για μελέτη, εφαρμογή, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Διαθέτει έμπειρους και ικανότατους συνεργάτες με δυνατότητες δημιουργίας συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για εταιρείες απο όλο τον οικονομικό κύκλο π.χ. Ενέργειας, Τεχνολογίας, Υγείας, Βιομηχανίας (τροφίμων, μεταποιητικές, καταναλωτικών προϊόντων, τεχνικών μέσων κ.λ.π), Ξενοδοχεία – Τουρισμός, Δημοσίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.

Η Ilis Consulting και οι Συνεργάτες της, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία με τα πιο σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση μελετών, θα σας υποστηρίξει για να βελτιώσετε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες σας, με στόχο την καλύτερη δυνατή υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση πλήθους Μελετών, όπως Μελέτες :

 • Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Εσωτερικής & Εξωτερικής Αξιολόγησης Έργων, Δράσεων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Αναπτυξιακών Μελετών
 • Έρευνας αγοράς και Ολοκληρωμένων Σχεδίων Marketing
 • Εξειδικευμένων μελετών, όπως μελετών Σκοπιμότητας,Βιωσιμότητας, Αποτίμησης και άλλες
 • Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής
 • Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ανάπτυξης & Υποστήριξης Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)
 • Ένταξης Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα και Επίβλεψη
 • Τεχνικής Υποστήριξης Δημόσιων & Ιδιωτικών Φορέων για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO,HACCP κλπ),

Οι διαδικασίες που ακολουθούν οι Σύμβουλοι της εταιρείας μας για την εκπόνηση της κάθε Μελέτης περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

 • Παρουσίαση των απαιτήσεων του προτύπου στην Διοίκηση της επιχείρησης.
 • Εκπόνηση της Διαγνωστικής Μελέτης, ώστε να αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με το επιλεγμένο πρότυπο και τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του. Καταγραφή που αφορά τις Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμό, Πρώτες ύλες, Προμηθευτές, Προσωπικό και Συστήματα Συντήρησης καθώς και τις υπεργολαβικές διεργασίες για τα ανωτέρω.
 • Τον καθορισμό δραστηριοτήτων, διαδικασιών και οδηγιών που θα συμπεριληφθούν στο σύστημα, καθώς και την σύνταξη Χρονοδιαγράμματος για την συνολική εφαρμογή του έργου.
 • Τον σχεδιασμό του συστήματος.
 • Αναγνώριση και καταγραφή των εκτελούμενων διαδικασιών και διεργασιών. Ανάπτυξη οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται.
 • Καταγραφή και απόδοση ευθυνών και αρμοδιοτήτων προσωπικού.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού για την βέλτιστη εφαρμογή του Συστήματος.
 • Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης προμηθευτών.
 • Την καθοδήγηση της επιχείρησης κατά την εφαρμογή του συστήματος, ώστε να εντοπιστούν τυχόν μη συμμορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου και τον καθορισμό των αναγκαίων διορθωτικών/προληπτικών ενεργειών.
 • Παροχή κατευθύνσεων προς τον οργανισμό, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την επιθεώρηση όπου χρειάζονται συμπληρωματικές εξωτερικές ενέργειες.
 • Συνεχής επαφή του συμβούλου με τον Υπεύθυνο Συστήματος για την παρακολούθηση της πορείας του έργου και ενημέρωση της Διοίκησης.
 • Επιλογή και ανάθεση της διαδικασίας πιστοποίησης σε Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, με σκοπό την πιστοποίηση του Οργανισμού και την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.
 • Την Συντήρηση του συστήματος.
 • Την Αναβάθμιση του συστήματος, όταν αυτό είναι αναγκαίο, λόγω νέας έκδοσης του Προτύπου.