Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων

Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων

Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, προσαρμόζει την εθνική της νομοθεσία και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική στη διαχείριση όλων των αποβλήτων, μέρος των οποίων αποτελούν τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ). Όλες οι υγειονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από την ποσότητα αποβλήτων που παράγουν, είναι υποχρεωμένες να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι παραγωγοί αποβλήτων υποχρεούνται στη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων και Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων, με στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος.

Αφορά όλους τους φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα από την οποία προέρχονται ιατρικά απόβλητα, είτε είναι Υγειονομικές Μονάδες, είτε είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως Ιδιωτικούς και Δημόσιους χώρους Υγείας – Ιατρεία, Οδοντιατρεία, Κλινικές και Νοσοκομεία, Μικροβιολογικά εργαστήρια, Κτηνιατρικές κλινικές κ.α.

Κάθε φορέας, έχει την υποχρέωση, είτε να εξασφαλίζει ο ίδιος τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση και επεξεργασία των αποβλήτων, είτε να παραδίδει τα απόβλητα σε εταιρία στην οποία έχει χορηγηθεί σχετική άδεια για την διαχείριση των αποβλήτων προκειμένου να διασφαλίσει την σύννομη διαχείριση τους.

Η ILIS CONSULTING σε Συνεργασία με Ελληνικές Εταιρείες αναλαμβάνει την σωστή και ασφαλή διαχείριση όλων των επικίνδυνων και μή, ιατρικών αποβλήτων, από τον προσδιορισμό της στρατηγικής για την εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών, μέτρων, όρων και περιορισμών κατά τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των ιατρικών αποβλήτων, έως την συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων διαχείρισης των αποβλήτων, και τη σύνταξη της απαραίτητης τεκμηρίωσης και την υποβολή της στην αρμόδια υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.