Νεα

Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους της εργασίας

Ολόκληρος ο κόσμος πληρώνει πανάκριβα τα πάνω από 150.000.000 εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο και έχουν σαν αποτέλεσμα το θάνατο 100.000 εργαζομένων ή την ανικανότητα για εργασία, διαρκή ή πρόσκαιρη, ολική ή μερική.

Η αύξηση του επαγγελματικού κινδύνου και κατ’ επέκταση η σημείωση σημαντικού αριθμού ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων συνδέεται με μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, όπως ανθρώπινος πόνος, χαμένες εργατοώρες, υψηλές ασφαλιστικές αποζημιώσεις, καθώς και πολλές άλλες επιπτώσεις. Η πρόληψη και η καταπολέμηση των εργατικών ατυχημάτων είναι, επομένως, προφανής ανάγκη και επείγον κοινωνικό καθήκον.
Το πρότυπο OHSAS 18001, παρουσιάζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους της εργασίας, ώστε ένας οργανισμός να ελέγξει τους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και να βελτιώσει την απόδοσή της. Δεν προδιαγράφει ειδικά κριτήρια απόδοσης για τους αναγνωρισμένους κινδύνους, ούτε παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης.

Οι απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιονδήποτε οργανισμό που επιθυμεί να:

 • Καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία ώστε να μειώσει ή να εξαλείψει κινδύνους που σχετίζονται με τους εργαζομένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο.
 • Εφαρμόσει, διατηρήσει και να βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ.
 • Διασφαλίσει εσωτερικά την συμμόρφωση με την δεδηλωμένη πολιτική για την ΥΑΕ.
 • Επιδείξει την συμμόρφωση αυτή και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Επιζητήσει την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ.

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης για την ΥΑΕ παρέχει πολλά οφέλη για τον πιστοποιημένο Οργανισμό, όπως:

 • Μειωμένοι κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές
 • Μείωση του κόστους που σχετίζεται με εργατικά ατυχήματα
 • Ενίσχυση ηθικού των εργαζομένων και παροχή κινήτρων
 • Επίδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία
 • Μειωμένο κόστος ασφάλισης
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών
 • Ενίσχυση ονόματος, φήμης οργανισμού.
  • Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001