Νεα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση ενισχύει την ικανότητά της να παρέχει προϊόν / υπηρεσία που ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της και το οποίο να συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας επιχείρησης στοχεύει:

  • Στην παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το προϊόν/υπηρεσία που του παρασχέθηκε είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές που ζητήθηκε.
  • Στην παράδοση προϊόντων στον πελάτη τα οποία συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ πελάτη και επιχείρησης.
  • Στην εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό την ικανοποίηση όχι μόνο των τωρινών αλλά και μελλοντικών απαιτήσεων των πελατών της.

Τα κύρια οφέλη της εφαρμογής του διεθνούς αυτού προτύπου είναι:

  • Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
  • Καλύτερο διαχειριστικό έλεγχο
  • Διαφάνεια στην εφαρμογή των διαδικασιών της επιχείρησης
  • Αξιοπιστία έναντι των πελατών και των προμηθευτών
  • Συνεχής βελτίωση
    • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001