Νεα

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001

Τί είναι το ISO 50001;

Το ISO 50001:2011 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα για την διαχείριση ενέργειας, που διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που το ακολουθούν, έχουν εγκατεστημένες διεργασίες για την ορθή διαχείριση της ενέργειας εντός του οργανισμού.

Γιατί το χρειάζομαι;
Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο περιβαλλοντολογικά ευαίσθητες και το κόστος ενέργειας συνεχώς αυξάνεται, η εφαρμογή του ISO 50001 μπορεί να αποτελέσει ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για την απόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι πελάτες, πως η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ύψιστης σημασίας για τον οργανισμό, στην προσπάθεια για διάσωση των ορυκτών πόρων της γης και τη μείωση του κόστους.
Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας απο έναν οργανισμό μπορεί να του αποφέρει αρκετά οφέλη, όπως:

  • Βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών πηγών και σχετικών με την ενέργεια περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης
  • Μείωση κόστους ενέργειας
  • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η επίδειξη ενδιαφέροντος για την διαχείριση ενεργειακών πόρων και η προσπάθεια προστασίας του πλανήτη απο το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μπορεί να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης και να προσελκύσει περιβαλλοντικά ευαίσθητους πελάτες

Το Πρότυπο

Το Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, ώστε ένας οργανισμός να μπορεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια πολιτική, να αναγνωρίσει σημαντικές πλευρές ενεργειακής κατανάλωσης και να βάλει στόχους μείωσης της χρήσης ενέργειας.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης είναι δομημένο με παρόμοιο τρόπο με εκείνο του προτύπου ISO 14001. Οργανισμοί που έχουν ήδη εφαρμόσει ή σχεδιάζουν να εφαρμόσουν το ISO 14001, μπορούν να ενοποιήσουν τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης έτσι ώστε να οδηγηθούν σε μια πιο παραγωγική διεργασία εφαρμογής, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία ενός συστήματος διαχείρισης, με τη μορφή της μείωσης του κόστους ενέργειας.

Το πρότυπο ISO 50001 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα ή γεωγραφικής περιοχής. Ειναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια ενεργοβόρο βιομηχανία ή μια εταιρεία που λειτουργεί με πολλά υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης του οργανισμού σας, απο έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαβεβαιώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πως εφαρμόζετε τις καλύτερες πρακτικές σε θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης.

    • Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001