Νεα

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Το Σεπτέμβριο του 2005 εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το πρώτο διεθνές πρότυπο ISO 22000, το οποίο και δίνει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Food safety management systems). Το πρότυπο αυτό αντικατέστησε το παλαιότερο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 που αφορά ένα σύστημα HACCP.

Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου μπορεί να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων (παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο και διανομή τροφίμων, παραγωγή ζωοτροφών, λιανική πώληση, μαζική εστίαση, καθώς επίσης και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετα, κλπ.)

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατα ISO 22000 για μια επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

  • Ξεκάθαροι δίαυλοι επικοινωνίας σε όλη το μήκος της τροφικής αλυσίδας.
  • Ιχνηλασιμότητα: Αναγνώριση της επίδρασης στην ασφάλεια των τροφίμων στην τροφική αλυσίδα.
  • Έλεγχος / μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων.
  • Μείωση των εξόδων μέσω ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης.
  • Ομαλή μετάβαση απο την πιστοποίηση με βάση άλλα πρότυπα.
  • Βελτίωση εσωτερικών διεργασιών
    • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000